KP-ServicePartner Oy:n tietosuojaseloste

(rekisteriseloste ja informointiasiakirja), henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

KP-ServicePartner Oy, Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aki Vuorinen, tuki@kp-servicepartner.com

3. Rekisterin nimi

KP-ServicePartner Oy:n rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää KP-ServicePartner Oy:lle lähetettyjä työhakemuksia. Rekisterissä olevat henkilöt ovat lähettäneet KP-ServicePartner Oy:lle avoimen työhakemuksen tai hakeneet jotain tiettyä avoinna olevaa työtehtävää.

Hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että hakijatiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja.

KP-ServicePartner Oy voi omasta aloitteestaan poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja työhakemuksia. Hakemuksia voidaan poistaa ja muuttaa myös työnhakijan pyynnöstä. Poistamis- tai muutospyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriyhdyshenkilölle.

5. Rekisterin tietosisältö

Internetsivujen hakemuslomakkeen täytetyt tiedot siinä määrin kuin työnhakija tietoja antaa. Rekisteriin tallennetaan lisäksi henkilötiedot, jotka on saatu työnhakijan itsensä lähettämistä dokumenteista, kuten hakemuskirjeestä ja CV:stä. Henkilöstä kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä henkilön soveltuvuutta hänen hakemaansa tai tarjolla olevaan työtehtävään, mm. henkilön perustiedot, työkokemus, koulutustausta ja osaamiset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijat

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta KP-ServicePartner Oy:n ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekrytointiprosessin päätyttyä tulostetut aineistot tuhotaan asianmukaisesti.

B. Sähköinen aineisto

voimet työhakemukset tallentuvat Webropolsurveys-kyselytyökaluun. Webropol noudattaa ISO27001-tietoturvastandardin ja suomalaisen Katakri III -standardin määritelmiä. Kaikki palvelinten ja käyttäjien selaimen välinen liikenne on salattua. Rekrytointirekisteritiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Ainoastaan erikseen nimetyillä KP-ServicePartner Oy:n henkilökunnalla on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus pyytää tietojaan rekisteristä tarkistamista varten. Pyyntö lähetetään kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla luonnollisella henkilöllä on oikeus vaatia omien tietojensa korjaamista. Rekisterin tiedot korjataan henkilötietojen osalta henkilön oman ilmoituksen mukaisesti.

 

Päivitetty 7.6.2022