Nosturin käytössä turvalliset nostot ja niiden varmistaminen on äärimmäisen tärkeä asia. Nostolaitteiden elinkaarilaskennan uusi standardi (FEM 9.755) tuli Euroopan Unionissa voimaan vuonna 2022. Vastuu turvallisesta nosturista sekä sen oikea-aikaisista huolloista ja tarkastuksista on aina nosturin omistajalla.

Nosturin virallinen elinkaaren laskenta perustuu standardin lisäksi viranomaisten määräyksiin ja lakeihin sekä laitevalmistajan ohjeistuksiin. Nyt käytössä oleva uusi standardi (FEM 9.755) huomioi tarkemmin nosturin erilaiset käyttötilanteet ja -profiilit sekä valmistajien käyttöohjeet tarkastuksille, huolloille ja niiden seurannalle.

− Jos elinkaarilaskennalle tarvittavia tietoja ei ole käytössä, pienenee se standardissa määritellyn kertoimen mukaisesti suhteessa nosturin suunniteltuun elinkaareen, kertoo Pekko Herola, KP-ServicePartnerin toimitusjohtaja.

Standardin mukaiset laskelmat liittyvät tässä artikkelissa nosturin nostimeen, jota yleisesti kutsutaan nosturin nostokoneistoksi ja -vaunuksi. Nosturin teräsrakenteen elinkaaren suunnittelussa ja laskennassa käytetään eri standardeja, jotka ovat DIN EN 13001 tai DIN EN 15011.

− Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että standardinostureissa yleisimmät eurooppalaiset valmistajat määrittelevät, että nosturin teräsrakenne on yleensä kaksi kertaa nostimen elinkaari, Herola jatkaa.

Laskennan perusta

Uuden standardin mukaan puutteelliset käyttötiedot pitää huomioida nosturin nostimen elinkaarilaskelmassa. Pahimmillaan se voi tarkoittaa sitä, että nosturin elinkaari pienenee merkittävästi.

− Nosturin elinkaarilaskenta perustuu käyttötunteihin ja toteutuneisiin nostoihin eli kuormaprofiiliin. Laskentaan on määritelty neljä erilaista tapausta, joissa huomioidaan saatavilla olevat tiedot tai niiden puutteet.

Käyttötietojen puute tulee helposti kalliiksi omistajalle ja nostolaitteen turvallisuuteen liittyvät riskit kasvavat merkittävästi. Perusteellinen määräaikaistarkastus nosturille sekä mahdollisesti jopa nosturin uusinta tulevat aikaisemmin vastaan, jos käyttötietoja ei ole saatavilla tarkastusten yhteydessä.

Nostureita voidaan nykyään varustaa myös jälkikäteen kuormanvalvontayksiköllä, joka mahdollistaa sen, että tiedot ovat helposti saatavilla tarkastusten yhteydessä.

− Esimerkiksi käyttötuntien tai kuormaprofiilin puute pienentää käyttöikää kymmenellä prosentilla, ja jos molemmat niistä puuttuvat, on elinkaarta 20 % vähemmän. Käyttämättä olleen tai ilman käyttötietoja olevan nosturin elinkaari lasketaan kertoimilla ja se voi pienentyä odottamattoman paljon.

Perusteellinen määräaikaistarkastus

Perusteellinen määräaikaistarkastus on nosturin elinkaarikustannuksissa ja turvallisuudessa merkittävässä roolissa. Tarkastus määräytyy nosturin käyttöluokan ja elinkaarilaskelman perusteella. Aikaisempi vaatimus perusteelliselle tarkastukselle oli 10 vuoden välein. Nykyään aikaväli perustuu FEM 9.755 mukaiseen laskentaan ja laitevalmistajan ohjeisiin.

− Jos laitevalmistaja ei vaadi kalenteriperusteista tarkastusta, voidaan siinä tapauksessa seurata uuden standardin mukaisesti elinkaarilaskentaan perustuvaa aikataulua.

Samalla kun nosturin käyttöluokka määritetään uudelle nosturille, tehdään suunnitelma nosturin käyttöiästä. Standardeista nykyinen EN 13001 ja uusi FEM 9.511 antavat perustan uuden nosturin elinkaaren laskennalle.

− Uusi standardi vertailee suunnitellut käyttötunnit toteutuneeseen käyttöikään. Tämä mahdollista sen, että huollot ja perusteellinen tarkastus voidaan toteuttaa tiedolla johtamisen periaatteen mukaisesti tarveperusteisesti. Näin päästään turvallisempiin nostolaitteisiin ja elinkaarikustannusten optimointiin.

Suomessa nostolaitteiden tarkastukset määritellään valtioneuvoston asetuksissa VN403/08, joka koskee työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkastamista. Tarkastusten toteutumista asetusten mukaisesti valvoo AVI eli Aluehallintovirasto.

Teksti: Petra Herola, kuva: Janne Pappila

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 16.2.2024 ilmestyneessä kunnossapitoyhdistyksen ProMaint-lehdessä 1/2024. (Linkki verkkolehteen)

Termit tutuiksi

Täysikuormatunnit lasketaan todellisten nostettujen painojen jakauman ja niihin käytetyn ajan mukaan sekä kuinka paljon nosturia on käytetty.

Käyttötuntimittari laskee mukaan nostoihin ja laskuihin kuluneen ajan sekä ilman kuormaa että kuormalla.

Kuormaprofiili kuvaa minkälaisia kuormia nosturilla on todellisuudessa nostettu suhteessa nosturin nimelliseen kapasiteettiin.

Ylikuormasuoja suojaa nosturia ylikuormitustilanteissa, mutta ei välttämättä tallenna kuormitustietoja.

Käyttöolosuhteet vaikuttavat nosturin elinikään, ja se vaikuttaa tarkastuksissa nosturitarkastajan arviointiin nosturin jäljellä olevasta käyttöajasta sekä seuraavien tarkastusten ajankohtaan.

Yksinkertaistettuna nosturin elinkaaren laskentaperiaatteet (neljä esimerkkiä)

nosturin elinkaari, elinkaaren laskenta, nosturiasentaja, nosturitarkastaja,